Posts Tagged ‘Habitatge’

El de l’habitatge és un problema real per a molts ciutadans. Durant anys, els ajuntaments no han estat prou ferms a l’hora d’intervenir per aconseguir crear un parc públic d’habitatge al servei dels ciutadans.

En el cas dels joves és imprescindible assenyalar que un dels factors fonamentals de les polítiques d’emancipació passa per garantir el seu accés a una vivenda pròpia. Malauradament, la promoció d’habitatge protegit ha estat un recurs utilitzat per la corporació municipal per seguir fent créixer la ciutat. La incapacitat de l’Ajuntament per plantar-se davant el sector immobiliari ens ha portat a la situació actual.

És necessari que Cerdanyola del Vallès encari el nou cicle econòmic amb directrius clares al respecte de les polítiques d’habitatge i es plantegi el repte d’esdevenir un referent nacional a aquest nivell.

● Apostarem per incentivar que els habitatges de promoció privada que no s’han venut a causa de la crisi econòmica i la fallida del mercat immobiliari passin a ser habilitats com a habitatges protegits en règim de lloguer.

● Seguirem apostant per a què la corporació municipal pressioni l’Estat espanyol per a què modifiqui la normativa que permet el desnonament per impagament d’hipoteques i que obliga les famílies a seguir pagant per habitatges que no podran ocupar. En el mateix sentit, apostarem per a què sempre que sigui possible, la corporació municipal es posicioni de part dels ciutadans desnonats per aconseguir que puguin romandre en el seu habitatge mitjançant fórmules com el lloguer perpetu.

● Confeccionarem un Pla Municipal de Cessió d’Habitatges buits a l’Ajuntament per tal que s’incorporin al parc municipal d’habitatge social a canvi d’exempcions fiscals.

● Impulsarem la construcció d’una residència municipal d’estudiants amb no menys de 350 places entre Serraperera i Can Saltells. D’aquesta manera es descongestionarà el mercat local del lloguer podent-se donar més servei als col·lectius desprotegits, s’incorporà al catàleg municipal un nou equipament de referència, s’augmentaran els serveis i el perfil de Cerdanyola del Vallès com a ciutat universitària i es millorarà el dinamisme del barri de Serraperera.

● Recolzarem a l’Ajuntament per a què es presenti a subhastes públiques d’habitatge de la Diputació de Barcelona o d’altres institucions amb l’objectiu de començar a generar un parc municipal d’habitatge social protegit.

● Apostarem per incentivar la rehabilitació d’habitatges a la ciutat per tal que aquests passin al mercat en condicions avantatjoses de lloguer per donar servei als col·lectius que tenen a dia d’avui una major demanda d’habitatge protegit.

● Promourem el lloguer jove a partir de polítiques de foment de l’ocupació d’habitatges desocupats i la reforma d’immobles de la ciutat. En aquest sentit cal destacar que part del patrimoni industrial en desús ens ofereix oportunitats que no podem desaprofitar.

● Impulsarem contractes de masoveria urbana que ens permetin assolir acords entre propietaris de béns immobles que no estiguin en estat òptim i joves de la ciutat que es comprometin en la reforma dels mateixos.

● Apostarem per l’eficiència energètica dels habitatges existents per tal que el parc municipal de vivenda pública esdevingui modèlic a nivell ambiental.

● Treballarem per a què els habitatges de protecció oficial de promoció pública que es construeixin en règim de lloguer durant la legislatura tinguin accés gratuït a Internet mitjançant la instal·lació de WiFi.