Posts Tagged ‘Esport’

L’esport és un factor de cohesió social i de benestar personal. És necessari incentivar la seva pràctica i que l’Ajuntament col·labori amb els clubs de la ciutat per tal que millorin la seva competitivitat i augmentin el nombre de ciutadans que es poden beneficiar de les seves activitats, especialment en el camp de la iniciació esportiva i l’esport de base.

● Treballarem per potenciar l’esport infantil. És imprescindible que posem a l’abast de les famílies l’opció que els infants puguin accedir a una oferta suficient de cursos d’iniciació esportiva i que els clubs de la ciutat disposin de recursos per mantenir actiu el seu esport base.

● Apostem per una millor coordinació entre les escoles i les entitats espor-tives per tal que ambdós agents puguin compartir dinàmiques de treball, infra-estructures i recursos. Per aconseguir-ho promourem la signatura de convenis de col·laboració entre agents esportius i centres educatius i posarem l’equip tècnic de l’Ajuntament a la seva disposició.

● La ciutat necessita ampliar la seva xarxa d’equipaments esportius per donar servei a tots els clubs de la ciutat. Aquesta ampliació ha de realitzar-se de manera racional i considerant que hi ha esports que històricament han rebut un tracte injust per part de l’Ajuntament.

● Apostarem per una política de patis oberts per tal que les instal·lacions d’escoles i instituts estiguin a l’abast dels joves com a espais on poder realitzar de forma gratuïta activitats esportives. En aquest sentit, la regidoria competent en joventut haurà de vetllar per una correcta utilització dels espais i per a què el major nombre possible de joves en pugui sortir beneficiat.