Posts Tagged ‘Abocadors’

Són diverses les problemàtiques ambientals que actualment es poden detectar a la ciutat. Algunes d’elles representen una amenaça a la salut dels ciutadans. És necessari adoptar mesures i protocols destinats a millorar la qualitat am-biental de la ciutat.

● Lluitarem per la creació d’una Oficina d’Atenció Medi Ambiental (OAM) per gestionar, informar i facilitar tràmits que afectin a particulars i empreses. Aquest servei ha de coordinar l’aplicació de les polítiques ambientals de l’ajuntament facilitant la implicació dels agents socials de la ciutat.

● A partir de la OAM oferirem un servei públic d’auditories per empreses i particulars interessats en reduir els seus consums energètics, facilitant el seguiment i l’avaluació periòdica dels resultats obtinguts.

● Defensarem la descontaminació dels abocadors il·legals que durant anys es van anar formant arreu del terme municipal. Tanmateix, lluitarem per a què es presti especial atenció a la detecció de nous abocaments i a la sanció d’aquells que incorrin en nous abocaments il·legals.

● Ens oposarem al rebliment de noves argileres a partir de residus diferents a runams o terres. La nostra ciutat porta dècades pagant la seva part de respon-sabilitat en la generació de residus i ara cal que altres facin el mateix que hem fet nosaltres. Cerdanyola no pot ser durant més temps l’abocador del Vallès i ara cal que treballem per descontaminar els sectors del terme municipal que han quedat malmesos durant tants anys d’abús sobre el nostre territori.

● Vetllarem pel paisatge natural de Cerdanyola del Vallès promovent el manteniment dels camins i la seva utilització, millorarem els programes de neteja de boscos i rieres. Seguirem treballant per a què les properes generacions puguin gaudir com estem gaudint nosaltres del patrimoni natural que a dia d’avui conserva la nostra ciutat.

● Prestarem especial atenció al manteniment de la qualitat ambiental del Riu Major o Riera de Sant Cugat al seu pas pel municipi. Tant pel seu valor am-biental com per la utilització que en fan els ciutadans, aquest és un espai que mereix ser preservat.

● Fomentarem la reducció de residus i el reciclatge en origen a partir de millorar la recollida sectorial d’aquells agents que generin majors volums o que treballin amb materials més perillosos.

● Modificarem la taxa de residus per incloure descomptes relacionats amb la reducció en origen i la recollida selectiva.

● Cal incrementar la freqüència i la qualitat de la neteja dels vorals de les carreteres de la ciutat, especialment aquelles que passen per terrenys del Parc Natural de Collserola.

● Aprovarem a principis del 2012 un pla municipal que tingui com a objectiu estratègic facilitar la implantació de l’automòbil elèctric a la ciutat. D’aquest pla es desprendrà la implantació d’una xarxa de punts de càrrega al servei dels ciutadans, les empreses i les administracions que siguin usuàries d’aquest tipus de vehicles.

● Reduirem el parc automobilístic municipal, recanviarem sempre que sigui possible els vehicles de combustió fòssil per vehicles elèctrics.

● Inclourem als plecs que regulen la prestació de serveis públics de transport la necessitat que els vehicles a partir dels quals es realitza el servei funcionin a partir de biocarburants o altres sistemes alternatius a la combustió fòssil.

● Impulsarem una política de beneficis en l’impost de circulació per a automòbils elèctrics, amb pila d’hidrogen o mixtes.

● Redactarem i posarem en pràctica un Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals que inclogui el seguiment directe de l’estat del sotabosc, la relació directa amb els propietaris forestals i els programes de desbrossament dels espais de risc.

● Apostarem per incrementar la pressió sobre les diverses expressions d’urbanisme il·legal que tenen lloc als nostres espais naturals, especialment a la serralada de Collserola.

● Treballarem per aconseguir que en col·laboració amb l’Ajuntament de Montcada i Reixac s’aconsegueixi millorar la connectivitat biològica de les serralades de Marina i Collserola.

● S’impulsarà un conveni marc amb la UAB a partir del qual fundar una col·laboració estable d’aquesta universitat amb la ciutat de cara a millorar la qualitat ambiental mitjançant treballs de camp i un seguiment exhaustiu dels principals indicadors de qualitat ambiental.

● Impulsarem la incidència de les instal·lacions d’interpretació de la natura de Can Coll a partir de l’establiment de programes de col·laboració amb els centres escolars de la ciutat i dels municipis de les rodalies per tal de millorar el grau de coneixement de la diversitat natural de la Serralada de Collserola i augmentar el grau de consciència i responsabilitat dels ciutadans al voltant del nostre patrimoni ambiental.